במהלך השימוש במערכות הטכניות של החברה להפעלת קווי תוכן ו/או שיגור הודעות, מערכות IVR או מערכות אחרות של ידע פון (להלן: "החברה"), מזמין השירות, והמשתמשים במערכת מטעמו (להלן "הלקוח") מתחייב לפעול לפי הכללים הבאים במצטבר וללא יוצא מן הכלל כדלהלן:
1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה משמשת אך ורק ספקית של ממשק טכני, וכי החברה תספק גישה לממשק הטכני בלבד, והלקוח יפעיל בעצמו את המערכת באמצעות האתר או/ו הטלפון.
2. הלקוח מאשר כי הוא יהיה אחראי על הכנסת ההודעות והקבצים ועל הזנתם של מספרי הטלפון לממשק הטכני שהתקבל מהחברה, וכן על הפעלת כל סוגי השלוחות.
3. הלקוח מתחייב כי רשימת הנמענים אליה תישלחנה צינתוקים ו/או הודעות מטעמו תכלול אך ורק מנויים אשר נרשמו במערכת באופן עצמאי לקבלת הודעות מהמערכת, או מנויים אשר אישרו בכתב ללקוח להכניס אותם לרשימה הנמענים, בנוסף, הלקוח מתחייב כי יזדהה כמדוור בכל הודעה וישתמש באפשרות הסרה מרשימה שתאפשר למנויים להפסיק את קבלת ההודעות.
4. החברה אינה ולא תהיה אחראית על תוכן ההודעות ו/או אופן הפצתן, על התוכן הקולי במערכות ו/או על מספרי הטלפון המחוברים לקו.
4. הלקוח מתחייב לשמור אצלו את כל התיעוד להסכמתם המפורשת של המנויים, וכן רשימה מסודרת של מנויים כאמור, ולהעמידה לרשות החברה במידת הצורך על פי פניית החברה.
5. הלקוח מתחייב להסיר קודם ההפצה ובאופן מידי, משתמש אשר ביקש להסיר עצמו מהרשימה.
7. הלקוח מצהיר באופן מפורש כי במהלך השימוש בשירות משלוח ההודעות של החברה וכן בעת פרסום תוכן קולי אחר הלקוח מתחייב שלא לפרסם הודעות או תוכן שמכילות אחד או יותר מהתכנים הבאים:
1.7. תכנים שיש בהם שידור של דואר זבל ו/או SPAM ו/או "דבר פרסומת".
2.7. תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן ו/או עלול להפר אותן – לרבות בזכויות יוצרים ו/או בסימני מסחר ו/ או בזכות לשם טוב ו/ו או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים או/ו בזכויות מסחריות.
3.7. כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור. ותוכן שמנוגד לדיני וערכי תורת ישראל.
4.7. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
5.7. כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד/תומך/מסייע/מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
6.7. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.
7.7. כל חומר בעל אופי או תוכן עוין ו/או מאיים ו/או גס ו/או גזעני ו/או הפוגע ברגשות הציבור, אשר עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
8. ידוע ללקוח כי במידה והחברה תקבל פניה מנמען המבקש את פרטי המפרסם לרבות (אך לא רק) לצורך הגשת תביעה לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, החברה תהיה רשאית להעביר לנמען את פרטי הלקוח כפי שמופיעים בטופס זה ו/או פרטים נוספים הנמצאים בידי החברה.

9. הלקוח מודע לכך כי המפעיל הסלולארי או מי מטעמו או החברה רשאי לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל את השירות נשוא הסכם זה מכל סיבה שהיא והלקוח מתחייב שלא לבוא בכל טענה בעניין זה.
10. הלקוח מאשר כי ידוע לו שאיכות השירות שהחברה תספק תלויה במידה מוחלטת באיכות הרשתות הסלולרית ותנאיהם, וכי מעת לעת מתרחשות וסביר כי ימשיכו להתרחש תקלות ברשתות אלו. וכן במערכות המחשוב של החברה, כי החברה אינה אחראית לכל עיכוב ו/או נזק, לרבות עיכוב במתן נתונים ו/או נזקים של אובדן נתונים וקבצי שמע מוקלטים ו/או הגדרות ו/או בשל מגבלות רשת האינטרנט ו/או כל תשתית תקשורת אחרת חיצונית לחברה ו/או מכל סיבה אחרת, והלקוח מוותר בזה ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או כנגד המפעיל הסלולארי בקשר עם שירותים שלא סופקו לו ו/או נזקים שנגרמו לו כתוצאה מכשל במערכות ו/או תקלות בהן אשר נגרמו מכל סיבה שהיא.
11. הלקוח מתחייב בפני החברה לפצות ו/או לשפות אותה לאלתר בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד, כספיים או אחרים, בין שיגרמו לה במישרין ובין שיגרמו בעקיפין, כתוצאה מאי מילוי או הפרה, בין במעשה ובין במחדל, של איזו מהתחייבויותיו על פי מסמך זה ו/או על פי הסכמים ביניהם ו/או על פי כל מסמך אחר עליו יחתום בקשר עם השירות של החברה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בשל תביעה שתוגש נגדה, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור .
12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב לשלם במקום החברה ולשאת על חשבונו בכל הוצאה ו/או חיוב כאמור לעיל תוך 10 ימי עבודה מקבלת דרישתה ובלבד שתמציא לו עותק מן החיוב סמוך לאחר קבלתה אצלה ותאפשר לו להשיג /ו או לערור ו/או לנקוט בכל הליך חוקי ככל שימצא לנכון ביחס אליו אך, זאת מבלי לגרוע מהתחייבותו לשפות אותה בפועל כאמור לעיל.
13. הלקוח מצהיר באופן מפורש כי כל מידע ו/או מידע רגיש (להלן: "המידע") כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, שנשלח ו/או מועבר במסגרת ההסכם הינו מידע בבעלותו הבלעדית.
14. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שעליו מוטלת האחריות לרישום ו/או הקמה של מאגר מידע בקשר עם המידע המחויבים מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 ו/או כל חוק אחר ו/או כל תקנה ו/או צו.
15. הלקוח או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת וללא התראה מראש, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה, וכן לשנות את תנאי ההתקשרות \ מחירי ההתקשרות. לרבות אם החברה מאמינה כי הפרת את תקנון ההשתתפות, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירותים המוצעים מכל סיבה שהיא. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל זכות השימוש במערכות החברה ובשירות לאלתר. החברה אינה מחוייבת לשמור על התוכן.
16. נכון למועד החתימה על מסמך זה הוא עומד וכן מתחייב לעמוד בעתיד בכל הוראות חוק הגנת הצרכן. חוק התקשורת, חוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות. חוק העונשין ו/או כל התקנות ו/או כל הצווים מכוחם ובהוראות כל דין אחר.

17. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שבכפוף להחלטת משרד התקשורת אודות ביטול דמי קש"ג, וכן מכל סיבה שהיא, החברה רשאית בהודעה מראש ללקוח לגבות סכום חודשי עבור קווי התוכן, בלי קשר לכמות הדקות הנכנסות.

לוגו ידע פון

חבקוק הנביא 44 בית שמש

073-2318700

בוא נדבר על הקו שלך

הצהרת והתחייבות מפעילי הקו:​

1

ידוע לי כי הועדה אינה ממליצה לאף חוג /קהילה / חסידות לפתוח קו טלפוני כלל, ואין ב"אי חסימת הקו" כל אישור או גושפנקה לקו זה.

2

אני מתחייב לא להפעיל בקו חדר ועידה, הודעות ממאזינים, חדשות, שירים או בדיחות כלל וכלל.

3

אני מתחייב שלא תהיה אפשרות למאזיני הקו להשאיר הודעות שישמעו לאחר מכן לציבור המאזינים.

4

אני מתחייב שלא לעשות פרסום על הקו בצורה של צלצול לטלפונים [צינתוקים], גם לא למי שביקש, וגם לא ממספר אחר.

5

אני מתחייב שאופי הקו לא יהיה של פנאי תרבות ובילוי.

6

אני מתחייב שלא יהיה לקו מספר נוסף שאינו עומד בתקנון זה.

7

כל הנ"ל בכפוף להוראות הוועדה שינתנו לי.

8

החברה המפעילה רשאית לנתק את השירות בכל עת.

בחר מערכת

קו תוכן

שיגור הודעות

נתב עסקי

קו משפחתי